Каталог
Кошница

Условия за ползване

Условия за ползване
I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Левон България“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазин "Myrenova" на електронна (Интернет) страница на адрес www.myrenova.bg

„Левон България“ ЕООД, ЕИК 205037360, със седалище и адрес на управление в град Смолян 4702, ул. "Тракия" № 86А, е търговско дружество - собственик на онлайн магазин "Myrenova" – на адрес www.myrenova.bg

Дефиниции

„ОНЛАЙН (online) МАГАЗИН“ означава виртуален магазин „Myrenova“, находящ се на www.myrenova.bg, осигуряващ възможност да бъдат купувани стоки чрез Интернет;

„САЙТ" означава уебсайта на адрес www.myrenova.bg, представляващ обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

„АКАУНТ“ означава потребителски абонамент на www.myrenova.bg, включващ персонален идентификатор, парола и права за достъп до определени услуги;

"КУПУВАЧ" или „КЛИЕНТ“ означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, което лице използва функционалностите на сайта;

„ПОТРЕБИТЕЛ“ означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги;

„ЛИЧНИ ДАННИ“ означава лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО и Закона за защита на личните данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци;

„ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„СУБЕКТ НА ДАННИ“ означава всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват;

„АДМИНИСТРАТОР“ означава Дружеството „Левон България“ ЕООД с ЕИК 205037360;

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" означава настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Съкращения, които могат да бъдат използвани:

ГПК – Граждански процесуален кодекс;

ТЗ – Търговски закон;

ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;

ЗЗП – Закон за защита на потребителите;

ЗПУ – Закон за пощенските услуги;

ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;

КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.

ВАЖНО:

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и тя е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате право и възможност да закупувате стоки като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.
ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Чл.1. Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в онлайн магазина след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на продажната цена за съответната стока, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

Чл.2. (1). За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина стоки, Клиентът трябва:

    Да е физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, регистрирано в онлайн магазина и съгласило се с настоящите Общи условия
    Да е попълнил вярно онлайн електронната форма за регистрация. При попълването й Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни посочени в електронната форма, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно- в 7 дневен срок от промяната. Още преди попълване на тази електронна форма Клиентът има възможност да се запознае с Общите условия чрез разположения в началната страница на сайта линк "Условия за ползване", както и с начина, по който следва да извърши, потвърди, получи и заплати заявените от него стоки.
    В случай, че не желае да регистрира акаунт, Клиентът има възможност да закупува стоки като гост, при условие че в процеса на извършването на поръчката означи с отметка в квадратното поле "Прочетох и съм съгласен(а) с Общите условия за ползванеи Политиката за личните данни. “. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (3). След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез онлайн магазина стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

Чл.2. (4). Ако се установи, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по ал.1, т. 2.2 от настоящия член, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиетския му профил.

Чл. 2. (5). Преди извършване на изявлението по смисъла на ал.1, т.2.3 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по ал. 1, т. 2.2 на настоящия член.

Чл. 2. (6). Дружеството потвърждава, че направената от Клиента поръчка е получена и се обработва, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, продажната цена на стоката с включени всички данъци и такси (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), стойността на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката(ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

Чл. 2. (7). Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

Чл. 3. (1). Дружеството публикува на адрес www.myrenova.bg описание на основните характеристики и изображение/я на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и цената на куриерската услуга, невключенa в цената на стоките, свързанa с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на Клиента, когато е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването им.

Забележка: При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. Повече подробности за начините за плащане и условията, свързани с тях, можете да видите тук.

Чл. 3. (2). Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя/вносителя информация за характеристиките на стоката, освен ако самото то не е производител/вносител.

Чл. 4. (1). Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в онлайн магазина е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в Чл. 5 начин.

Чл. 4. (2). Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по Чл. 5, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция.

Забележка: Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Купувача се счита за сключен след потвърждаването на дадената поръчка от страна на Дружеството. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Потвърждаването се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Чл. 5. (1). Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

5.1. Определяне на вида и количеството на стока, която желаете да закупите чрез натискане на виртуален бутон "Количка", намиращ се срещу всяка съответна стока, изложена в Магазина, като по този начин само изпращате същата в вашата „Количка“;

5.2. Отивайки на виртуалния бутон „Количка“, който се намира горе в дясно или в ляво на всяка страница на Магазина, имате възможност да прегледате основните данни за поръчаните стоки – вид, брой, цена, обща сума, както и да премахнете от вашата "Количка" част или всички избрани продукти. Ако в същия прозорец натиснете бутона "Виж количката", можете да видите всички подробности за съдържащото се във вашата "Количка" и за евентуалната ви покупка (вид, брой, цена, обща сума, но и цена и обща сума на ред, отстъпки, цена за доставка, ако има такава и т.н.), като на този етап отново имате възможност за промяна на избраните стоки, включително и по отношение на количеството им, като всяка корекция съответно води и до преизчисление и посочване на дължимата цена.

Процесът по заявяването продължава чрез натискане на бутона “Продължи към поръчка“ по три възможни начина. (А) Ако сте регистриран потребител, който е влязъл в профила си, трябва да ни потвърдите адреса за доставка или да въведете нов; да ни укажете начина на плащане, който избирате; да изберете начин на доставка (към момента магазинът работи само със Еконт (Econt)); и ако желаете фактура, да ни въведете/потвърдите данните за нея, след което можете да приключите процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина, натискайки бутона „Направи поръчка". (Б) Ако сте регистриран потребител, който не влязъл в профила си, след натискане на бутона "Продължи към поръчка" страницата ще ви предложи да влезете в профила си (за да можете да използвате вече въведените от вас ваши данни: име, адрес/и, телефон, данни за фактура), след което ще важат стъпките, описани по-нагоре за регистрирани потребители, които са в профила си. (В) Ако не сте регистриран потребител, или сте регистриран потребител, който не желае да влезе в профила си, след натискане на бутона "Продължи към поръчка" страницата ще ви предложи да поръчате като "Гост". В такъв случай, ще трябва да попълните минимално необходимата информация за може да осъществим доставката на поръчката ви и да получим плащане. След попълването на полетата, отбелязани като задължителни на страницата, ще трябва да изберете начин на плащане на вашата поръчка и след това можете да приключите процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина, натискайки бутона „Направи поръчка".

Магазинът предлага 5 възможни начина на плащане:

Наложен платеж – при получаване на стоката Клиентът заплаща сумата на куриер. Всички разходи по наложения платеж са за сметка на Магазина.

По банков път – данните, необходими на Клиента за извършването на плащането, ще му бъдат посочени преди приключването на заявката му, както и в имейла за потвърждението й, който той ще получи.

Микросметка ePay.bg – данните, необходими на Клиента за извършване на плащането, ще му бъдат посочени преди приключването на заявката му, както и в имейла за потвърждението й, който той получи.

Credit Card ePay.bg – при приключване на поръчката в Магазина, Клиентът ще бъде пренасочен към сайта на ePay.bg, където ще може да плати чрез кредитна или дебитна карта.

PayPal – при приключване на поръчката в Магазина, Клиентът ще бъде пренасочен към сайта на PayPal, където ще може да плати през своя PayPal профил чрез своята кредитна или дебитна карта.

ВАЖНО! Ако се разплащате в PayPal чрез ваша левова сметка или карта от сметката ви ще бъде изтеглена сума в лева, по-висока от тази, която виждате в количката си, като процентът разлика може да бъде значителен.

Към момента българският лев не е сред валутите, с които PayPal оперира и затова ние ще подадем към PayPal сумата на вашата поръчка, изчислена в евро по курс 1,95583. В случай обаче, че се разплащате в PayPal чрез ваша левова сметка или карта, поръчката ви ще се превалутира още веднъж от PayPal от евро в левове, но по курс на PayPal.

Тъй като курсът на PayPal e по-висок, това означава, че от сметката ви ще бъде изтеглена сума в лева, по-висока от тази, която виждате в количката си, като процентът разлика може да бъде значитлен (сумата на разликата зависи от големината на поръчката ви).

Същото ще се случи и ако ползвате еврова сметка/карта, но на страницата на PayPal изрично изберете PayPal да превалутира сумата на поръчката ви в левове.

Затова ние ви препоръчваме да използвате PayPal, ако ще се разплатите чрез чуждестранна или валутна българска сметка/карта, а да ползвате системата на ePay за плащания с левови карти и сметки.

При изпълнение на горната процедура – независимо по кой от трите начина и с какъв начин на плащане – на Клиента ще бъде поискано съгласие и приемане на Общите условия и Политиката за защита на личните данни.

Чл. 5. (2).  За яснота: натискането на бутона „Направи поръчка" приключва процеса на заявка за покупка на стока от онлайн магазина.

Чл. 5. (3). При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

Чл. 5. (4). Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция.

Чл. 6. (1). Всички цени в онлайн магазина са в български левове, с включен ДДС.

Чл. 6. (2). Указаните в онлайн магазина цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Цените и сроковете на доставка са на разположение на Клиента на  страницата “Доставки – срок и цена“.

Чл. 6. (3). Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в Чл. 5.

Чл. 7. (1). Продажната цена на закупената от Клиента стока, както и пощенските или транспортни разходи, невключени в тази цена, и разходите за доставката се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, по банков път на посочената от Дружеството сметка, с кредитна или дебитна карта, по електронен път или по друг указан в Интернет страницата на онлайн магазина начин, както и с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката.

Чл. 7. (2). В случай, че Клиентът избере начин на плащане с наложен платеж, той се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

Чл. 8. (1).  Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка при условията, описани в настоящите Условия за ползване и на страницата „Доставки – срок и цена“.Чл. 8. (2) Дружеството полага усилия да доставя максимално бързо заявените за покупка стоки, но определя като краен срок за доставката им 14 календарни дни за адреси на територията на България, считано от датата на имейла за потвърждение на поръчките с плащане с Наложен платеж и чрез ePay.bg, а за поръчки с плащене с банков трансфер, 14 календарни дни, считано от датата на постъпването на плащането по банковата сметка на Дружеството. Този срок не е в сила за доставката на стоки, които са изложени в магазина със статус „По-поръчка“ и за които е обявен индивидуален срок за доставка.

Забележка:

Цените и сроковете за доставки извън България не се калкулират в Количката по време на поръчването, нито се изпращат в автоматичния имейл за потвърждаване на поръчката, а са обект на допълнително договаряне по телефон или имейл. С други думи, ако поръчате стоки за доставка извън България, преди да приемем за изпълнение вашата поръчка, ние ще се свържем с вас за да ви предложим конкретна цена и срок за доставката на вашата пратка.

В повечето случаи можете да разчитате на доставка между 24 и 36 часа от поръчката ви, но ви обръщаме внимание, че сроковете винаги зависят от графиците и натовареността на куриерската фирма към дадения момент.

Обичайно поръчките, направени преди 16.00 ч. в работен ден, се доставят на следващия работен ден или най-късно и по-рядко на по-следващия работен ден.

За поръчки, направени в петък преди 16:00 ч. е възможна доставка в събота преди обед срещу 5.99 лв с ДДС допълнително заплащане: ако искате да се възползвате от тази опция, трябва да свържете с нас по телефона или по имейл не по-късно от 16:00 в съответния петък.

Поръчки, направени в петък-следобед и през почивните дни, обикновено се доставят във вторник.

В периодите, когато има национални празници, в сила е правилото, че поръчки, направени преди 16.00 ч. в работен ден, се доставят на следващия работен ден или най-късно и по-рядко на по-следващия работен ден.

Чл. 8. (3). Срокът на доставка на поръчките, за които е отбелязано, че ще бъдат платени по банков път започва да тече от момента на получаването на плащането по сметката на Дружеството. След получаване на такава заявка, Дружеството резервира поръчаните продукти за Клиента в продължение на 4 работни дни. Ако след изтичането на този срок по сметката на Дружеството не постъпи плащане на цялата сума на поръчката, Дружеството вдига резервацията на продуктите. В случай, че Дружеството получи плащане след този срок, поръчаното и платеното се доставя на Клиента, а ако наличността на поръчаните продукти междувременно се е изчерпала, Дружеството възстановява по сметката на Клиента платената от него сума.

Чл. 8. (4). Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Чл. 9. Продаваните от „Левон България“ ЕООД в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Тази разпоредба се отнася само за потребители по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

Чл. 10. (1). Стоката се предава на Клиента или посочено (при извършването на заявката или впоследствие) от него на трето лице.

Чл. 10. (2). При предаване на стоката Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите я документи.

Чл. 10. (3). В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на Чл. 8, ал. 1.

Чл. 11. (1).  Клинетът има право да прегледа съдържанието на пратката си преди да я приеме и съответно има право да откаже да я приеме в случай, че при прегледа установи, че:

    доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
    при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена, което се удостоверява чрез подписването на протокол за увредена стока от куриера и Клиента;
    Поръчаната стока не е била доставена в рамките на изрично уговорен срок или, ако няма такъв, не е била доставена в рамките на 14 календарни дни, считано от датата на имейла за потвърждение на поръчките с плащане с Наложен платеж, чрез ePay.bg или Pay Pal и считано от датата на постъпването на плащането по банковата ни сметка за поръчки с плащене с банков трансфер.В тези три случаи Продавачът е длъжен да възстанови по сметката на Клиента стойността на покупката му, включително и разходите ви за доставката й, ако има такива. В случай, че Клиентът отказва пратка с Наложен платеж (който не е заплатен в момента на отказването на пратката), няма сума, която Продавача да дължи на Клиента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, обърнете обаче внимание, че не можете да откажете получаването, по каквато и да било причина, само на част от ваша пратка. В случай, че установите частично увреждане или несъответствие между поръчаното от вас и доставеното от нас, трябва да изберете между това да откажете да приемете цялата пратка или да я приемете изцяло (и заплатите изцяло, ако сте я поръчали с Наложен платеж). В случай, че изберете второто, трябва да се свържете с нас за да ни кажете какво желаете да направим за наша сметка с несъответстващата стока: да ни я върнете и ние да ви върнем парите или да ни я върнете, а ние да ви доставим поръчаното от вас.

Чл. 11. (2). В случай, че Клинтът установи несъответствия след получаването и заплащането на пратка, той има право да поискате връщането й и възстановяване изцяло на платената от него цена, когато:

(1) Цената, която е платил не съответства на дължимата цена съгласно имейла от Продавача за потвърждение на поръчка, с изключение на случаите, когато Клиентът е платили през негова левова сметка/карта през системата на PayPal или е превалутирал в левове сам в системата на PayPal (за подробности виж Начини на плащане);

(2) Когато Клиентът открие несъответствие между поръчана и доставена стока, което не е могъл да установи в момента на доставката. В такъв случай Продавачът се задължава да подмени несъответстващата стока в срок до два работни дни, считано от момента, в който Клиентът се свърже с него и направи рекламацията си.

При гореизброените два случая разходите за връщането на стоката са за сметка на Продавача.

Чл. 12. (1). Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез онлайн магазина. За да упражни правото си на отказ, потребителят следва да уведоми Дружеството на посочените адреси или e-mail за контакти, като използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. В случаите, изискващи връщане на суми по банков път, Клиентите следва да се посочат банка, номер на банкова сметка и титуляр на банковата сметка.

Стандартният формуляр за връщане на стоки е на разположение в секцията „Моите поръчки“ в потребителските профили.

Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора, като ги изпрати до Дружеството на адрес: гр. София 1336, ж.к "Люлин" 3, ул. "Георги Дражев" бл. 386., Телефон за контакт: +359 878360332.

Връщането на стоките е за сметка на Потребителя, като същият заплаща само преките разходи за връщането на стоките. Стоките следва да бъдат върнати в оригиналната си опаковка.

Чл. 12. (2). Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал.1, вкл. и по отношение на опаковката й, като носи отговорност за намалената стойност на стоката съгласно чл. 55, ал.4 от ЗЗП.

Чл. 12. (3). Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора, но не преди стоката да бъде върната на Дружеството и само в случаите, когато Клиентът е върнал стоките в оригиналната им опаковка след обикновен преглед  - без да ги е употребил по начин, различен от необходимия, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл. 12. (4). Дружеството е длъжно да предложи на Клиента намалена стойност за възстановяване в случаите, когато Клиентът не е върнал стоките в оригиналната им опаковка и/или ги е употребил по начин, различен от необходимия, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Когато Клиентът се съгласи с предложената намалена стойност за възстановяане и предостави достатъчни инструкции за осъществяването на възстановяването й, Дружеството е длъжно да му я възстанови в срок до 14 дни.

Чл. 13. (1). Дружеството се задължава:

    да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
    да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;
    да достави в срок заявената за покупка стока.

Чл. 13. (2). Дружеството има право:

    да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.
    да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно различни стоки и/или услуги, когато Клиентът е дал съгласие за това.

Чл. 13. (3). Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен ипи софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.).

Чл. 13. (4). Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.

Чл. 13. (5). Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством онлайн магазина.

Чл. 13. (6). В случай, че в онлайн магазина са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др. и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

Чл. 13. (7). Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва онлайн магазина.

Чл. 14. (1). Клиентът се задължава: да посочи име и фамилия, точен и валиден телефонен номер, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Чл. 14. (2). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право: на достъп в режим онлайн до онлайн магазина при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството; да подава валидни заявки за стоки; да прави корекции в режим онлайн на личните си данни.

Чл. 14. (3). С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да бъде информиран за актуални промоции и рекламни активности, когато е дал съгласието си за това.

Чл. 14. (4). Клиентът се задължава при ползване на онлайн магазина: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата; да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват онлайн магазина, както и да не използва онлайн магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в онлайн магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представа за друго лице (или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Чл. 14. (5). При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
ІІ. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ОНЛАЙН МАГАЗИН Myrenova“ находящ се на www.myrenova.bg.

Информация за контакти по въпроси свързани със защитата на личните данни или с Длъжностно лице по защита на личните данни в Дружествто:

Тел: +359 8783 60 332; e-mail: info@myrenova.bg

Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на Дружеството и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

Важно е да знаете, че:

- Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.

- Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.

-Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.

- Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.

- В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни за целта на обработката, посочена в него.

- Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

- В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.

- Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

- Когато закупувате стоки като гост (без регистриран акаунт), предоставените от Вас данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.

- Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти +359 2 91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и/или да използвате предоставяните чрез него услуги и форми за връзка, се изисква да предоставите някои лични данни, включително, но не само име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, предпочитан начин на комуникация и др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

За регистрация и/или предоставянето на услугите на сайта, включително и продажба на стоки на лица ненавършили 18 години се изисква и е необходимо предоставянето на изрично съгласие, респективно потвърждение от носещия родителска отговорност (родител или настойник) за детето. Ако въпреки това използвате сайта ни без такова разрешение или съгласие, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Ако установим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Как и защо използваме личните Ви данни

- Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие, или

- Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания, свързани с конкретни поръчки, промени в Общите условия и/или други правила и обстоятелства.

- Обработваме личните Ви данни за изпълнение на наши законови задължения; за легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

- В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности, като може да оттеглите същото по всяко време.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване на предоставяните продукти и услуги, които Ви предлагаме. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори и/или обработващи лични данни):

Лица, обработващи данни от името на Дружеството:

- пощенски и куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи стоки, договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

- търговски представители, дистрибутори и подизпълнители на Дружеството, които действат като представители на дружеството, при предлагането и продажбата на продукти и услуги;

- лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и т.н.; на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща; IT компания, поддържаща информационната система; адвокати и адвокатски дружества и други;

- на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни промоции, продукти и услуги, когато сте дали изрично съгласие данните Ви да се използват за подобни цели.

Лица, обработващи данните от свое име:

- органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (ОЗРД) и др.;

В Дружеството са създадени правила и структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и защитата на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква съхраняването и обработването им за по-дълъг период.

Личните ви данни няма да бъдат изтрити, ако те са необходими за решаване на висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите права (Права на субекта на лични данни)

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права:

 

    Право да получите потвърждение от нас дали се обработват Ваши лични данни за Вас и ако е така, да получите право на достъп до личните Ви данни;
    Право да проверите пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си;
    Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
    Право на преносимост на данни към друг Администратор на данни.
    Право да се подаде жалба до Комисия за защита на личните данни и до съда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл на посочения по-горе електронен адрес за контакт по въпроси, свързани със защитата на личните данни. С цел избягване на възможни злоупотреби, горните искания ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнасят данните.

На искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването и за причините довели до това забавяне. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

 

Политика за „бисквитки“

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

 
ІІІ. Други

„Левон България“ ЕООД се ангажира да предоставя услугите в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация за стоките и услугите представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и други е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя.

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента и други подобни способи о средства, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия на онлайн магазина (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

„Левон България“ ЕООД може периодично да променя и актуализира настоящите Общи условия, включително и по отношение на политиката за защита на личните данни. При промяна на Сайта ще бъдат публикувани актуализираните Общи условия, като на регистрираните потребители може да бъде пращано и допълнително съобщение за това.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
 

Настоящите Общи условия са в сила от 16.09.2019г.